Privacy Statement Nova Capital B.V.


Dit Privacy Statement is van toepassing op de website en dienstverlening van Nova Capital B.V. (“Nova Capital”) en onderdeel van het Handboek Bedrijfsvoering. In algemene zin wordt ons privacybeleid beschreven en wordt uitgelegd voor welke doeleinden we persoonsgegevens van onze relaties verwerken en welke rechten onze relaties hebben ten aanzien van deze persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk?

Nova Capital is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. De onderneming is gevestigd aan de Demmersweg 3-13, 7556 BN te Hengelo (Overijssel). Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 55674836.

Hoe gaat Nova Capital met privacy om?

Nova Capital vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken in relatie tot onze dienstverlening als beheerder van vastgoedfondsen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren (zoals bijvoorbeeld met een notaris of bank) of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook in relatie tot onze commerciële belangen, houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Niet alleen sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar in het verleden al op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn (zoals van een financiële holding of pensioen-BV), maar ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. 

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij op basis van wetgeving verplicht zijn te verzamelen.

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, zolang u geen gebruik maakt van onze dienstverlening. Nova Capital verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor de desbetreffende dienstverlening. 

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en/of uw e-mailadres. 
Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

Deelnemen in één van onze vastgoedfondsen
Indien u wilt deelnemen in één van onze vastgoedfondsen, dan worden meer gegevens van u verzameld. We vragen u dan in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

  • Voorletters en achternaam;
  • Geslacht, geboortedatum en nationaliteit;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IBAN-rekeningnummer.

We vragen daarbij ook om een kopie van uw identiteitsbewijs en in sommige situaties een door een notaris gelegaliseerd inschrijfformulier. Indien u wilt deelnemen middels een vennootschap, dan is een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel noodzakelijk en een zogeheten “UBO”-verklaring. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Een natuurlijk persoon wordt gezien als UBO, indien hij of zij meer dan 25% van de aandelen of zeggenschap heeft in een vennootschap.

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kunt u zich via onze website aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief. We vragen daarbij onder andere om uw e-mailadres. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. 

Cookies

De website van Nova Capital maakt gebruik van Cookies. Door deze website te bezoeken, stemt u hiermee in. De Cookies zorgen er onder andere voor dat onze website goed kan functioneren. Daarnaast wordt informatie verzameld over het aantal bezoekers en waar zij vandaan komen. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel uw surfgedrag.

Bijzondere persoonsgegevens

Nova Capital verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel verwerken we gevoelige informatie, namelijk financiële gegevens van de deelnemers in onze vastgoedfondsen (zoals bankrekeningnummers, winstuitkeringen en het geïnvesteerd bedrag in onze fondsen). Deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Gelet op de aard en omvang van de dienstverlening van Nova Capital, is er geen verplichting een zogeheten Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen. Binnen onze organisatie houdt de directie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking door Nova Capital?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met u, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of de wet dit voorschrijft.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Nova Capital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Als u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt u onmiddellijk van de mailinglist verwijderd en zult u de periodieke nieuwsbrief niet langer ontvangen. Wel zult u (indien van toepassing) informatie blijven ontvangen over de vastgoedfondsen waarin u deelneemt en van tijd tot tijd middels een mailing (per email of post) kunnen worden uitgenodigd in een nieuw fonds deel te nemen.


Op welke wijze worden uw gegevens gedeeld door Nova Capital?

Nova Capital deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening als beheerder van vastgoedfondsen (zoals met banken en notarissen). Dit zijn vrijwel altijd organisaties die zelf ook zeer strenge richtlijnen en procedures hanteren omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gedeeld met andere organisaties. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden, indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals IT-bedrijven die “clouddiensten” aanbieden voor de opslag van data), sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Nova Capital vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

- onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
- onze IT-systemen zijn up-to-date en beveiligd;
- de werkstations en andere randapparatuur zijn middels een fire-wall afgeschermd van het internet;
- de medewerkers van Nova Capital hebben bij hun aanstelling een gedragscode ondertekend waarin onder andere strenge richtlijnen staan m.b.t. de vertrouwelijkheid van gegevens;
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
- Nova Capital heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden, die voldoen aan de geldende privacywetgeving;
- om “hacks” zoveel mogelijk te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van Zemana Anti Malware.

De rechten van personen van wie Nova Capital gegevens verzameld, bewaard en verwerkt

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy. Zo heeft u het recht op inzage en rectificatie. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit). Ook bestaat onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of deze te beperken. 

Indien gewenst, kunt u in dit kader een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@novacapital.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link.

Wijzigingen van dit Privacy Statement

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. En ook onze dienstverlening is aan verandering onderhevig. Dit betekent dat het Privacy Statement van Nova Capital in bepaalde situaties ook kan worden gewijzigd. We raden onze relaties daarom aan, dit statement met enige regelmaat te controleren.

 
Versienummer 1, gedateerd 25 mei 2018.