maandag 30 maart 2020

Impact Corona op vastgoedfondsen van Nova Capital die investeren in wijkwinkelcentra

De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen elkaar snel op. Op basis van de huidige informatie over de verspreiding van het virus en de door de Nederlandse overheid genomen maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, heeft Nova Capital een analyse gemaakt van de mogelijke impact op de financiële performance van de verschillende vastgoedfondsen die zij beheert. Nadat alle deelnemers in deze fondsen onlangs in algemene zin zijn geïnformeerd, volgen binnenkort de uitkomsten van deze analyse per vastgoedfonds. Deze zullen onder andere worden opgenomen in de bestuursverslagen bij de jaarrekeningen over 2019.

In de analyse wordt een inschatting gemaakt van de mogelijk te verwachten huurderving voor het lopende boekjaar, het effect daarvan op de rentabiliteit van het fonds en op de hoogte van de winstuitkeringen aan de deelnemers. Voor een groot deel van de huurders van de verschillende winkelcentra hebben de maatregelen rondom Corona gelukkig slechts beperkte gevolgen. Per winkelcentrum heeft een klein aantal huurders in de afgelopen twee weken een verzoek ingediend om coulant om te gaan met de huurfacturen. Vooralsnog verwacht Nova Capital daarom een relatief geringe impact op de performance van deze fondsen. In deze tijd bewijzen wijkwinkelcentra, met name gericht op de dagelijkse boodschappen, zich eens te meer als stabiele vastgoedbelegging.

Nova Capital streeft een lange termijnrelatie na met de huurders in de verschillende winkelcentra. Waar de steunmaatregelen van de overheid en van de banken (aantoonbaar) te weinig soelaas bieden, staat Nova Capital open voor het verlenen van uitstel voor huurverplichtingen. Wel zal dit altijd maatwerk zijn, omdat elke individuele situatie van winkeliers verschillend is.

Het team van Nova Capital blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en wenst iedereen nogmaals sterkte in deze bijzondere omstandigheden.

Terug naar nieuwsoverzicht